Algemene voorwaarden

 

 

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 

Definitie

Herroepingstermijn:  de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument:  een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dag: een kalenderdag;

Gewone overeenkomst:  elke overeenkomst tussen Coolbrands B.V. en de Consument die geen Overeenkomst op afstand is;

Herroepingsrecht: het recht dat de Consument heeft om binnen de Herroepingstermijn de Overeenkomst op afstand op te zeggen;

Standaardformulier voor herroeping: het Europese Standaardformulier voor herroeping in Bijlage I bij deze algemene voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de Consument geen Herroepingsrecht met betrekking tot zijn bestelling heeft.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Coolbrands B.V. en de Consument waarbij, in het kader van een door Coolbrands B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van slechts één of meer soorten communicatie op afstand;

Prijs: de prijs van de producten exclusief transportkosten, verzekering, drukwerk en btw;

Coolbrands B.V.: de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde rechtspersoon en/of elke daarmee verbonden rechtspersoon of onderneming;

Type communicatie op afstand:  een manier om een overeenkomst af te sluiten zonder dat de Consument en Coolbrands B.V. op hetzelfde moment fysiek in dezelfde ruimte aanwezig of vertegenwoordigd hoeven te zijn;

Website:  de website met het adres www.coolbrandsshop.nl of een andere website van Coolbrands B.V.

 

 2. IDENTITEIT VAN Coolbrandsshop.nl

Coolbrands B.V.
Autoweg 14, 3911 TK Rhenen
Nederland

E-mailadres: info@cooolbrandsshop.nl
Kamer Van Koophandel-nummer: 80470300
Btw-nummer: NL861683304B01

 

3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coolbrands B.V. en op elke afgesloten Overeenkomst op afstand of Gewone overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen Coolbrands B.V. en de Consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal vóór het afsluiten van een overeenkomst aan de Consument beschikbaar worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Consument vóór het afsluiten van de overeenkomst worden geïnformeerd dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij Coolbrands B.V. en dat ze, op verzoek van de Consument, zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien een Overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt afgesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, onverminderd de vorige paragraaf en vóór het afsluiten van de Overeenkomst op afstand, op elektronische wijze aan de Consument beschikbaar worden gesteld, op zodanige wijze dat de tekst eenvoudig door de Consument kan worden opgeslagen op een Duurzame drager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Consument vóór het afsluiten van de Overeenkomst op afstand de locatie worden meegedeeld waar de algemene voorwaarden op elektronische wijze kunnen worden ingezien en dat ze, op verzoek van de Consument, op elektronische of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor producten of diensten, zijn de tweede en derde paragraaf mutatis mutandis van toepassing en kan de Consument zich, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die het gunstigst voor hem is.

4. HET AANBOD

 1. Indien een aanbod slechts gedurende een beperkte tijd geldig is of indien aan een aanbod voorwaarden verbonden zijn, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod zal een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevatten. De beschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om de Consument in staat te stellen het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als Coolbrands B.V. afbeeldingen gebruikt, zullen deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten geven. Klaarblijkelijke vergissingen of fouten in het aanbod zullen Coolbrands B.V. niet binden.
 3. Elk aanbod zal informatie bevatten die de rechten en verplichtingen die deel uitmaken van de aanvaarding van het aanbod duidelijk maken voor de Consument.

3. DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het bepaalde in paragraaf 4 is een overeenkomst afgesloten wanneer de Consument het aanbod heeft aanvaard en aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.
 2. Als de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, moet Coolbrands B.V. onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als een overeenkomst langs elektronische weg is afgesloten, dient Coolbrands B.V. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en dient te zorgen voor een veilige webomgeving. Als de Consument elektronisch kan betalen, zal Coolbrands B.V. de ten behoeve van de elektronische betaling genomen veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Binnen de wettelijke parameters kan Coolbrands B.V. nagaan of de Consument in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en kan ook informatie inwinnen omtrent alle feiten en factoren die relevant zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van een Overeenkomst op afstand. Indien Coolbrands B.V. naar aanleiding van dit onderzoek gegronde redenen heeft om een Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of een verzoek te weigeren, welke weigering onderbouwd moet zijn, of kan hij aan de uitvoering van een bestelling of een verzoek bijzondere voorwaarden verbinden.

4. HERROEPINGSRECHT MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die betrekking heeft op de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden binnen een Herroepingstermijn van 14 Dagen.
 2. De in paragraaf 1 bedoelde Herroepingstermijn gaat in op de Dag volgend op die waarop de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Consument één bestelling heeft geplaatst voor meerdere producten: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij het laatste product ontvangt. Op voorwaarde dat Coolbrands B.V. de Consument vóór het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, mag Coolbrands B.V. een bestelling met verschillende producten met verschillende levertijden weigeren.
  2. Als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangt;
  3. In het geval van overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij het eerste product ontvangt.
 3. De Consument kan een Serviceovereenkomst op afstand zonder opgave van redenen binnen een periode van 14 Dagen opzeggen. Coolbrands B.V. mag de Consument naar de redenen vragen, maar mag de Consument niet verplichten de redenen op te geven. De in paragraaf 3 vermelde Herroepingstermijn gaat in op de Dag na die waarop de overeenkomst is afgesloten.
 4. Als Coolbrands B.V. de Consument niet over het Herroepingsrecht heeft geïnformeerd of het Standaardformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, eindigt de Herroepingstermijn 12 maanden na het beëindigen van de oorspronkelijke Herroepingstermijn zoals vastgesteld overeenkomstig de vorige paragrafen van dit artikel.
 5. Als Coolbrands B.V. de in de vorige paragraaf vermelde informatie binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Herroepingstermijn verstrekt, zal de Herroepingstermijn 14 Dagen na de Dag waarop de Consument de informatie heeft ontvangen eindigen.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE HERROEPINGSTERMIJN

 1. Tijdens de Herroepingstermijn moet de Consument het product en de verpakking met zorg behandelen. De Consument mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het basisprincipe in dit verband is dat de Consument het product alleen mag inspecteren en gebruiken op de wijze waarop hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat het product op een andere dan de in paragraaf 1 beschreven manier is behandeld.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van het product als Coolbrands B.V. de Consument niet vóór of bij het afsluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijk vereiste informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

6. DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

 1. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, dient hij binnen de Herroepingstermijn via het Modelformulier voor herroeping of op een andere eenduidige wijze aan Coolbrands B.V. kenbaar te maken dat hij van dit recht gebruik wenst te maken.
 2. De Consument dient het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op die waarop de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving is gedaan, aan Coolbrands B.V. of aan een vertegenwoordiger van Coolbrands B.V. terug te zenden of te overhandigen. De Consument hoeft dit niet te doen indien Coolbrands B.V. heeft aangeboden het product op te halen. De Consument heeft de termijn voor retournering in ieder geval in acht genomen indien hij het product voor het einde van de Herroepingstermijn retourneert.
 3. De Consument dient het product en alle geleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking en overeenkomstig de door Coolbrands B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies te retourneren. Het risico en de bewijslast met betrekking tot de juiste uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de geldende termijn ligt bij de Consument.
 4. De Consument draagt de directe kosten van het retourneren van het product. De Consument hoeft de kosten voor het retourneren van het product niet te dragen als Coolbrands B.V. niet heeft aangegeven dat de Consument deze kosten moet dragen of als Coolbrands B.V. aangeeft dat hij deze kosten voor zijn rekening zal nemen.
 5. Indien de Consument annuleert na uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst aan te vangen tijdens de Herroepingstermijn, zal de Consument aan Coolbrands B.V. een bedrag verschuldigd zijn dat evenredig is aan het ten tijde van de annulering reeds door Coolbrands B.V. uitgevoerde deel van de overeenkomst, ten opzichte van de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 6. De Consument zal geen kosten dragen voor het verrichten van diensten indien:
 7. Coolbrands B.V. de Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de vergoeding van kosten in geval van herroeping of het Modelformulier voor herroeping heeft verstrekt; of
  b. de Consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de dienst aan te vangen tijdens de Herroepingstermijn.

7. VERPLICHTINGEN VAN COOLBRANDS B.V IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Als Coolbrands B.V. de Consument de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze de herroeping kenbaar te maken, zal Coolbrands B.V. na ontvangst van deze kennisgeving onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.
 2. Coolbrands B.V. zal alle door de Consument verrichte betalingen, met inbegrip van de door Coolbrands B.V. in rekening gebrachte leveringskosten, voor het geretourneerde product onverwijld terugbetalen en in elk geval binnen 14 Dagen na de Dag waarop de Consument te kennen geeft dat hij van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Tenzij Coolbrands B.V. aanbiedt het product op te halen, mag hij de terugbetaling uitstellen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
 3. Voor de terugbetaling zal Coolbrands B.V. dezelfde betalingswijze gebruiken die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling zal zonder kosten voor de Consument plaatsvinden. Als de Consument voor een leveringsmethode heeft gekozen die duurder is dan de voordeligste standaard leveringsmethode, hoeft Coolbrands B.V. de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

8. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Coolbrands B.V.  kan de toepasbaarheid van het Herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen als Coolbrands B.V. die uitsluiting duidelijk kenbaar heeft gemaakt in het aanbod of tijdig vóór het afsluiten van de overeenkomst:

 1. Onderhoudscontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht zal verliezen zodra Coolbrands B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 3. producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument zijn vervaardigd, of die klaarblijkelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

9. LEVERING EN UITVOERING

 1. Coolbrands B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om het verlenen van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de Consument aan Coolbrands B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal Coolbrands B.V. aanvaarde bestellingen prompt en in elk geval binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte worden gesteld. De Consument zal in dat geval het recht hebben om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en kan eventueel recht hebben op schadevergoeding.
 4. Na beëindiging overeenkomstig de vorige paragraaf zal Coolbrands B.V. het door de Consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van de producten berust bij Coolbrands B.V. tot het tijdstip waarop de producten aan de Consument of aan een vooraf aangewezen en aan Coolbrands B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. BETALING

 1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, moeten de door de Consument verschuldigde bedragen binnen 14 Dagen na het begin van de Herroepingstermijn worden betaald, of, als er geen Herroepingstermijn geldt, binnen 14 Dagen na het afsluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst voor diensten gaat deze betalingstermijn in op de Dag na die waarop de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument kan, voor wat betreft de verkoop op afstand van producten aan consumenten, nooit in de algemene voorwaarden worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Wanneer vooruitbetaling wordt verlangd, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten, zolang de verlangde vooruitbetaling niet is betaald.
 3. De Consument heeft de plicht Coolbrands B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens.
 4. Als de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Consument, nadat hij door Coolbrands B.V. op de hoogte is gesteld omtrent de te late betaling en Coolbrands B.V. de Consument een extra termijn van 14 Dagen heeft verleend om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de Consument binnen deze extra termijn van 14 Dagen nog steeds niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Coolbrands B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

11. KLACHTENPROCEDURE

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden omschreven en bij Coolbrands B.V. worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de Consument de tekortkomingen heeft ontdekt.
 2. Binnen een termijn van 14 Dagen na de datum waarop de klacht is ontvangen, zal er op een bij Coolbrands B.V. ingediende klacht worden gereageerd. Als er meer tijd nodig is om een klacht te behandelen, zal Coolbrands B.V. binnen de termijn van 14 Dagen reageren om de ontvangst te bevestigen en aan te geven wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument moet Coolbrands B.V. in elk geval 4 weken de tijd geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.